ทำไมต้อง MBA INDUSTRIAL MANAGMENT ?

MBA Industrial Management จึงไม่ใช่แค่การบริหารจัดการทั่วไป แต่เป็นการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นและขยายออกไปเป็นภาพที่กว้างสุดของธุรกิจ โดยทางโครงการฯเห็นว่าบุคคลากรที่เข้าใจทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองและพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจได้อย่างอย่างมั่นใจ....

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร และรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ ประสิทธิภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการพัฒนาคุณภาพและความพร้อมในการบริหารงาน ...

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษา l NM Wonder Land Party

กิจกรรมปบมนิเทศนักศึกษาใหม่

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

 

หัวหมาก รุ่นที่ 11
 และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8

 

พิธีไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์
 และ กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

 

'มากกว่าความรู้...

คือสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน'