โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)

 
ประกาศรับสมัคร รุ่นต่อไปจะประกาศให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์

 

 

ระบบการศึกษา :  แบบ Block Course System เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

คัดเลือก  :  โดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าสมัครเรียน  :  จำนวนเงิน 1,000 .- บาท

 สามารถชำระทางบัตรเครดิต ผ่อน 0 % ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต

หมายเหตุ  * หรือเทียบเท่า 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน)
และการสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบัญชีบริหาร 

 นักศึกษาจะได้รับ     :

  • เอกสารประกอบการบรรยาย
  • ชุดสูทโครงการฯ
  • กระเป๋าใส่เอกสาร
  • เสื้อโปโลโครงการฯ
  • เสื้อแจ๊คเก๊ตโครงการฯ

 

        

หลักฐานการสมัคร

 

ใบสมัคร  จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ   3   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน   3   ฉบับ

สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี จำนวน   3 ฉบับ

สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน   3   ฉบับ 

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด  1- 1.5 นิ้ว   จำนวน  4   รูป

*กรณีสมัครออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารทั้งหมดมาในวัน สัมภาษณ์*

สมัครด้วยตนเอง

 ดาวโหลดใบสมัคร 

สมัคร ออนไลน์
หมายเหตุ : ชำระค่าสมัคร
ผ่านทาง ธ. ทหารไทย
หรือ บัตรเครดิต
ภายใน 3 วันทำการ 

**  สามารถตรวจสอบสถานะ การสมัครออนไลน์   

>> คลิกที่นี่ <<

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

วัน และเวลา การบรรยาย สถานที่รับสมัคร
หัวหมาก
(สามารถเลือกเรียนได้ 1 วัน)
Section 1 วันเสาร์ :
เวลาเรียน 08.00 – 21.30 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
ณ อาคาร สวป. ชั้น 5 และ ชั้น 7เวลา 09.00 – 19.00 น.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
Section 2 วันอาทิตย์ :
เวลาเรียน 08.00 – 21.30 น.
วิทยาเขตบางนา วันอาทิตย์ :
เวลาเรียน 08.00 – 21.30 น.
วันจันทร์ - วันเสาร์
ณ อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันอาทิตย์
ณ อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 2 และ ชั้น 3 เวลา 09.00 – 19.00 น.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กองงานวิทยาเขตบางนา
โทรศัพท์ 095-245-5196, 085-246-6665, 082-345-9491, 089-454-2775, 081-692-0471, 084-639-8272 086-300-2335, 081-438-6964 และ 02-310-8941
“หลักสูตรแรกในประเทศไทย... มุ่งสร้างความแตกต่าง สู่อุตสาหกรรมไทย..... Confident Credential Connection”