รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562

 

Master of Business Administration (Industrial Management)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

หัวหมาก รุ่นที่ 14   เรียนวันเสาร์วันเดียว 

กำหนดการรับสมัคร

วันที่

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

19 มิถุนายน 2562

วันสัมภาษณ์

22 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

26 มิถุนายน 2562

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

29 มิถุนายน 2562

เปิดบรรยาย

กรกฎาคม 2562

วันเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชื่อปริญญาบัตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

 

บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

สถานที่เรียน :

หัวหมาก เฉพาะวันเสาร์วันเดียว

 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.

ระบบการศึกษา :

แบบ Block Course System 

 

(เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป)

 

จำนวน 13 วิชา รวม 37 หน่วยกิต

 

แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

คัดเลือก :

โดยการสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

 



 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

มีค่าสมัครเรียน 800 บาท

1.  สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร*สามารถขอใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่

หรือ Download

2.  เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน ดังนี้

 

 

2.1 ใบสมัคร                                                                                       

จำนวน 1 ชุด

 

2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.5 สำเนาปริญญาบัตร

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 

จำนวน 3 ฉบับ

 

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)

 

 

2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 

จำนวน 5 รูป

 

(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว

 

* หลักฐานการสมัคร ข้อ 2.1 - 2.6 ผู้สมัคร จะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานโครงการฯ

 

 

ตั้งแต่เวลา 09.00 16.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

 

หน่วยงาน :

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ที่อยู่          :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB)ชั้น 15 ห้อง 1501  

 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ :

02-310-8941, 082-345-9491, 084-639-8272, 081-438-6964

E - Mail :

mba_nm@hotmail.com

.

หรือ สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้   >> คลิกที่นี่ <<

 

 

 

เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ระยะเวลาการศึกษาภายใน 2 ปี

 

โปรแกรม

ดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

1

ภายในประเทศ

179,000 บาท

.2

ประเทศญี่ปุ่น

.219,000 บาท

3

ประเทศเยอรมนี และ สวิสเซอร์แลนด์

249,000 บาท

 

 

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
(การลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้งทุกๆ 2-3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

.

โปรแกรมศึกษาดูงาน

.

ภายในประเทศ

ญี่ปุ่น

เยอรมนี และ สวิสเซอร์แลนด์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

179,000 บาท

219,000 บาท

249,000 บาท

ครั้งที่ 1

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

ครั้งที่ 2

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

ครั้งที่ 3

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 4

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 5

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800บาท

ครั้งที่ 6

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800บาท

ครั้งที่ 7.1

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 7.2

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

.

สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้
พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

ธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

(* ครั้งที่ วันที่ 26  มิถุนายน 2562  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่)