รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมากรุ่น 13

ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

.

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

วันที่  3 มีนาคม พ.ศ.2562

เปิดบรรยาย

เดือน 24 มีนาคม พ.ศ. 2562


ระบบการศึกษา :  แบบ Block Course System 

(กล่าวคือ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง เมื่อจบกระบวนวิชานั้นแล้ว
ทำการสอบวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร)
(กล่าวคือ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง เมื่อจบกระบวนวิชานั้นแล้ว
ทำการสอบวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร)

 

 ระยะเวลา  : หลักสูตรเรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี

วัน และเวลาเรียน  : หลักสูตร เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เวลา ตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น.

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร:สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

คัดเลือก  โดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าสมัครเรียน  :  จำนวนเงิน 800 .- บาท

 

โปรแกรม

ดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

(แบ่งชำระ 7 งวด )

ที่  1

ประเทศญี่ปุ่น *

219,000 บาท

ชำระทางบัตรเครดิต ผ่อน 0 % ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต 


หมายเหตุ
  * หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน)และการสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบัญชีบริหาร

 

 

 

เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ระยะเวลาการศึกษาภายใน 2 ปี

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
(การลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้งทุกๆ 2-3 เดือน)

โปรแกรมศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(ทุกโปรแกรมฯ แบ่งชำระทั้งหมด 7 ครั้ง)

219,000 บาท

ครั้งที่ 1 
(ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่)

31,000 บาท

ครั้งที่ 2

31,000 บาท

ครั้งที่ 3

31,000 บาท

ครั้งที่ 4

31,000 บาท

ครั้งที่ 5

31,000 บาท

ครั้งที่ 6

31,000 บาท

ครั้งที่ 7.1

28,000 บาท

ครั้งที่ 7.2

(ค่าสอบประมวล)

5,000 บาท

สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้
พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          


 

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน

1.    ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ   จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 3 ฉบับ

4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ

5.สำเนาปริญญาบัตร   จำนวน 3 ฉบับ

6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)   จำนวน 3 ฉบับ

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว   จำนวน 5 รูป

 

สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ หรือ Download  : ใบสมัคร

ค่าสมัครเรียน : 
จำนวนเงิน 800 .- บาท

 

* หลักฐานการสมัคร ข้อ 1 – 6  ให้ผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

เริ่ม ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่เวลา 09.0016.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ                

หน่วยงาน :

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ

 

ที่อยู่ :

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

หัวหมาก :

 

วันจันทร์ วันศุกร์ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501

 

 

วิทยาเขตบางนา :

 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ณ อาคารอำนวยการ (ใหม่) ชั้น 1

 

 

โทรศัพท์ :

 

088-969-5966 และ 02-310-8941

 

E - Mail :

mba_nm@hotmail.com