รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมากรุ่น 13 และ บางนารุ่น 10

ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

.

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันสัมภาษณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

วันที่  3 มีนาคม พ.ศ.2562

เปิดบรรยาย

เดือน 24 มีนาคม พ.ศ. 2562


ระบบการศึกษา :  แบบ Block Course System 

(กล่าวคือ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง เมื่อจบกระบวนวิชานั้นแล้ว
ทำการสอบวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร)
(กล่าวคือ การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง เมื่อจบกระบวนวิชานั้นแล้ว
ทำการสอบวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร)

 

 ระยะเวลา  : หลักสูตรเรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี

วัน และเวลาเรียน  : หลักสูตร เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เวลา ตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น.

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร:สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

คัดเลือก  โดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าสมัครเรียน  :  จำนวนเงิน 800 .- บาท

.

โปรแกรม

.

ดูงาน

.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ
(แบ่งชำระ 7 งวด )

.
1

.
ภายในประเทศ

.

179,000 บาท

.

2

.

ประเทศญี่ปุ่น

.

219,000 บาท

.
3

.

ประเทศเยอรมนี
และ สวิสเซอร์แลนด์

.

249,000 บาท

ชำระทางบัตรเครดิต ผ่อน 0 % ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต 



หมายเหตุ
  * หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน)และการสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบัญชีบริหาร

 

เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ระยะเวลาการศึกษาภายใน 2 ปี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
(การลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้งทุกๆ 2-3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

.

โปรแกรมศึกษาดูงาน

.

ภายในประเทศ

ญี่ปุ่น

เยอรมนี และ สวิสเซอร์แลนด์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

179,000 บาท

219,000 บาท

249,000 บาท

ครั้งที่ 1

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

ครั้งที่ 2

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

ครั้งที่ 3

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 4

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 5

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800บาท

ครั้งที่ 6

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800บาท

ครั้งที่ 7.1

22,800 บาท

30,800 บาท

36,800 บาท

ครั้งที่ 7.2

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

.

สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้
พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

ธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

(* ครั้งที่ 1 วันที่ 3  มีนาคม 62  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่)

 

 


 

 

 

 

 


 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          


 

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน

1.    ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ   จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 3 ฉบับ

4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ

5.สำเนาปริญญาบัตร   จำนวน 3 ฉบับ

6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)   จำนวน 3 ฉบับ

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว   จำนวน 5 รูป

 

สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ หรือ Download  : 

>>ใบสมัครหัวหมากรุ่นที่ 13 <<
>> ใบสมัครบางนารุ่นที่ 10 <<

ค่าสมัครเรียน : 
จำนวนเงิน 800 .- บาท

 

* หลักฐานการสมัคร ข้อ 1 – 6  ให้ผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

เริ่ม ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่เวลา 09.0016.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ                

หน่วยงาน :

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ

 

ที่อยู่ :

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

หัวหมาก :

 

วันจันทร์ วันศุกร์ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501

 

 

วิทยาเขตบางนา :

 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ณ อาคารอำนวยการ (ใหม่) ชั้น 1

 

 

โทรศัพท์ :

 

088-969-5966 และ 02-310-8941

 

E - Mail :

mba_nm@hotmail.com