ประกาศล่าสุด

 

ตารางกำหนดการลงทะเบียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียนเรียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 12

ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 9


 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 - วิทยาเขตบางนารุ่น 9


ภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2560

  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

 วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
      วิชาที่ 5-6-7 

  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     วิชาที่ 5-6-7 

 - วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

 


ภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2560 
       วิชาที่ 7-8-9 
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     วิชาที่ 7-8-9  

วิทยาเขตบางนารุ่น 9


ภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2561

       วิชาที่ 9-13   ข่าวอัพเดท (newupdate_en)
 -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
 -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

     วิชาที่ 9-13   ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 1

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 1

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 2

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2   แก้เกรดสัญลักษณ์ I 

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

 ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

- RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

- RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

- RAM 6003

- BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

- BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 9  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 9  แก้เกรดสัญลักษณ์ I 

 

 

หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

- INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6002 

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003

- INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6008

- INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

ผลสอบ

เพิ่มเติม

-                     

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม