ประกาศล่าสุด

 

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 10 และวิทยาเขตบางนารุ่น 7

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 10

ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 7

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

   



   

   

   

  ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

  ตารางบรรยาย

  ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 11

  ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 8

   

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

   

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]
    รุ่น 11 Section 1
    รุ่น 11 Section 2
    รุ่น 11 Section 3

   

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

   

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

   

   

   

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]

   

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

   

   ------------------------------------------------------------------------------------

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

   

   

  -----------------------------------------------------------

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

   

   

   

  ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

  ตารางบรรยาย

  ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 12

  ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 9


   
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
     -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
     -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

   
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

   - วิทยาเขตบางนารุ่น 9


  ภาคเรียนที่ 1
   ปีการศึกษา 2560ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

    -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
    -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

   


  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

   วิทยาเขตบางนารุ่น 9

   


  ภาคเรียนที่ 2
   ปีการศึกษา 2560 
    -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
    -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

   


  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   

  วิทยาเขตบางนารุ่น 9


  ภาคเรียนที่ 1
   ปีการศึกษา 2561
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2


  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   

  วิทยาเขตบางนารุ่น 9

   

  ตารางกำหนดการลงทะเบียน

  ตารางกำหนดการลงทะเบียนเรียน

  ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

  ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

  ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 10 และวิทยาเขตบางนารุ่น 7

   

  ประกาศผลสอบ

  ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 1

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 1

  รุ่น 11 Section 1

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  


  RAM 6000
  RAM 6003
  BUS 6000 

   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

   

   

  - INM 6001

  - INM 6002

  - INM 6003 

  - INM 6008

  - INM 6009

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

   

   

  - INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6012 

  - INM 6013

  - INM 6014

  - INM 6015

  - INM 7096

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   


  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 1

   

  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 1

   

   

   

   

   

   

   

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 2

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 2

  รุ่น 11 Section 2

  ผลสอบ

   

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  


  RAM 6000
  RAM 6003
  BUS 6000 

   หมวดวิชาแกนบังคับ

  -
   INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม  

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

   

   - INM 6001

  - INM 6002

  - INM 6003

  - INM 6008

  - INM 6009

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

   

   - INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6012

  - INM 6013

  - INM 6014

  - INM 6015

  - INM 7096

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   

  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 2


  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 2

   

   

   

   

   

   

   

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 3

  ผลสอบสำหรับนักศึกษาหัวหมากรุ่น 11 Section 3

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 3

  รุ่น 11 Section 3

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  


  RAM 6000
  RAM 6003
  BUS 6000 

   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

   

  - INM 6001

  - INM 6002

  - INM 6003 

  - INM 6008

  - INM 6009

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

   

  - INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6012

  - INM 6013

  - INM 6014

  - INM 6015

  - INM 7096

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   

  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 3


  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 3

   

   

   

   

   

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

   ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

  วิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 1

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา ข่าวอัพเดท (newupdate_en)
  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  


  RAM 6000
  RAM 6003
  BUS 6000 

   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม  

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

   

  - INM 6001

  - INM 6002

  - INM 6003 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6008 

  - INM 6009

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

   

  - INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6012

  - INM 6013

  - INM 6014

  - INM 6015

  - INM 7096

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   

  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 1


  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 1

   

   

   

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

  ผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

  ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

   

  วิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 2

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  


  RAM 6000
  RAM 6003
  BUS 6000 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

   

  - INM 6001

  - INM 6002

  - INM 6003 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6008

  - INM 6009

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

   

  - INM 6011 

  - INM 6012

  - INM 6013

  - INM 6014

  - INM 6015

  - INM 7096

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   

  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 2


  ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 2 

   

   

   

   

  ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 10 และวิทยาเขตบางนารุ่น 7

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 10 Section 1

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 10 Section 1

  รุ่น 10 Section 1

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 
  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / - BUS 6000 



   หมวดวิชาแกนบังคับ

  INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร
  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

  INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

   

   

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

        ผลสอบ รศ.กรรณิการ์   เฉกแสงรัตน์ 

        ผลสอบ รศ.ลดาวัลย์     ยมจินดา / กรณีเเก้เกรดสัญลักษณ์ I 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ     ฮันตระกูล 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์   มังคะลี / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.นรพล    จินันท์เดช / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I 

        ผลสอบ รศ.สุวรรณี    เดชวรชัย  / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I 

        ผลสอบ รศ.ขนบพันธุ์   เอี่ยมโอภาส 

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 



   

   

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 10 Section 2

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 10 Section 2

   

  รุ่น 10 Section 2

  ผลสอบ

   

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 
  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ



   หมวดวิชาแกนบังคับ

  INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร
  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

   

   

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

        ผลสอบ รศ.กรรณิการ์   เฉกแสงรัตน์ 

        ผลสอบ รศ.ลดาวัลย์     ยมจินดา 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ     ฮันตระกูล 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์   มังคะลี / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)


        ผลสอบ อาจารย์ ดร.นรพล    จินันท์เดช 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ รศ.สุวรรณี    เดชวรชัย 

       

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)



   

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 10 Section 3

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 10 Section 3

  รุ่น 10 Section 3

  ผลสอบ

   

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา ข่าวอัพเดท (newupdate_en)
  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ



   หมวดวิชาแกนบังคับ

  INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

  INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

  INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

   

   

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน  

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

        ผลสอบ รศ.กรรณิการ์   เฉกแสงรัตน์ / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ รศ.ลดาวัลย์     ยมจินดา  / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ     ฮันตระกูล 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์   มังคะลี 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.นรพล    จินันท์เดช  กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 

     

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 



   

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 7 Section 1

   ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 7 Section 1

  รุ่น 7 Section 1

  ผลสอบ

   

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  -
   RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
  -
   RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 

  -
   BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ



   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

  - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

   

   

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

        ผลสอบ รศ.กรรณิการ์   เฉกแสงรัตน์ 

        ผลสอบ รศ.ลดาวัลย์     ยมจินดา 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ     ฮันตระกูล 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์   มังคะลี  /กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)
        

   

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 



  http://www.mbaindustrial.com/fileadmin/DAM/2558/Grade_Gen58/Bangna_7_Sec.1/Grade_I_7-1/1__Grade_I_BUS_6000_NM_7_Sec.1__2_.pdf 

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 7 Section 2

  ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 7 Section 2

  รุ่น 7 Section 2

  ผลสอบ

   

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  -
   RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
  -
   RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 

  -
   BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ เพิ่มเติม



   หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

  - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

  - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

   

   

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน  

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

        ผลสอบ รศ.กรรณิการ์   เฉกแสงรัตน์  / กรณีเพิ่มเติม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ รศ.ลดาวัลย์     ยมจินดา  

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ     ฮันตระกูล 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์   มังคะลี 

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.นรพล    จินันท์เดช ข่าวอัพเดท (newupdate_en) กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

        ผลสอบ อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ / กรณีแก้เกรดสัญลักษณ์ I ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

      

   

   

   

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 



  ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 1

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 1

   

  รุ่น 12 Section 1

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 

  - RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 


  RAM 6000 

  RAM 6003 

  BUS 6000

  หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6001 

  - INM 6002

  - INM 6003 

  - INM 6008 

  - INM 6009

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 


  - INM 6011 

  - INM 6012 

  - INM 6013 

  - INM 6014 

  - INM 6015 

  - INM 7096 

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา
  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

  ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 2

  ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 2

   

   

  รุ่น 12 Section 2

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 

  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 


  RAM 6000 

  RAM 6003 

  BUS 6000

  หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6001 

  - INM 6002

  - INM 6003 

  - INM 6008 

  - INM 6009

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 


  - INM 6011 

  - INM 6012 

  - INM 6013 

  - INM 6014 

  - INM 6015 

  - INM 7096 

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา
  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023

   

  ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

  สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

   ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 9

   

   

  บางนารุ่น 9 

  ผลสอบ

  แก้เกรด I

  หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 

  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 


  RAM 6000 

  RAM 6003 

  BUS 6000

  หมวดวิชาแกนบังคับ

  - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

  - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

  - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6001 

  - INM 6002

  - INM 6003 

  - INM 6008 

  - INM 6009

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  - INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  - INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

  - INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

  - INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  - INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

  - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 


  - INM 6011 

  - INM 6012 

  - INM 6013 

  - INM 6014 

  - INM 6015 

  - INM 7096 

  หมวดวิชาเลือก 1 วิชา
  - INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม


  - INM 6023