ประกาศล่าสุด

 

ตารางกำหนดการลงทะเบียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียนเรียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 11

ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 8

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]
และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

รุ่น 11 Section 1
 รุ่น 11 Section 2
รุ่น 11 Section 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [เพิ่มเติม]
และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

 

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 12

ตารางบรรยายวิทยาเขตบางนารุ่น 9


 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
   -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 - วิทยาเขตบางนารุ่น 9


ภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2560

  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

 วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
      วิชาที่ 5-6-7 
ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
     วิชาที่ 5-6-7 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

 


ภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2560 
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
  -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 

วิทยาเขตบางนารุ่น 9


ภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2561
 -  หัวหมากรุ่น 12 Section 1
 -  หัวหมากรุ่น 12 Section 2


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 และวิทยาเขตบางนารุ่น 8

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 1

 

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 1

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 1

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 1

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 2

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 2

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 2

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 2

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 - INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม  

- INM 6003

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

     รศ.กรรณิการ์                  เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สืบพงษ์            ปราบใหญ่

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.นรพล               จินันท์เดช

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์            มังคะลี

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ               ฮันตระกูล

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 11 Section 3

ผลสอบสำหรับนักศึกษาหัวหมากรุ่น 11 Section 3

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 11 Section 3

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 3

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11 Section 3

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

 - INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

     อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ               ฮันตระกูลรศ.

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์            มังคะลี

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     รศ.กรรณิการ์                  เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สืบพงษ์            ปราบใหญ่

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 1

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

- RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6003

- BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 1

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 1

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

 - INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6002

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม  

- INM 6003 

- INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- INM 6011

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

     อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ              ฮันตระกูล

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.นรพล               จินันท์เดช

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     รศ.กรรณิการ์                      เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สืบพงษ์            ปราบใหญ่

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์            มังคะลี

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

ผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 8 Section 2

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

- RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6003

- BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 2

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่น 8 Section 2 

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ 

- INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6002 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

- INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6008 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

    

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

    

ผลสอบ

เพิ่มเติม

  

ผลสอบ

เพิ่มเติม

     

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 1

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 1

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 2

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- INM 6011 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023 

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

 ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

- RAM 6000

- RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

- RAM 6003

- BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

- BUS 6000

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 9

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 9

 

 

หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

- INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6002

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6003

- INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6008

- INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

- INM 6023

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ

ผลสอบ

เพิ่มเติม

-                     

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม

ผลสอบ

เพิ่มเติม