โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ข
(จำนวนหน่วยกิต)

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(3)

2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา

1

3. หมวดวิชาเฉพาะ
   1) วิชาแกน
   2) วิชาเอกบังคับ
   3) วิชาเอกเลือก


15
15
3

4. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   1) วิชาการค้นคว้าอิสระ


3

5. การสอบประมวลความรู้

0

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

37

หมายเหตุ : หมวดวิชาเลือก ทางโครงการเป็นผู้เลือกให้นักศึกษา

 

ตารางแสดงหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

รายละเอียดวิชา

แผน ข
(จำนวนหน่วยกิต)

1. หมวดวิชาบังคับ

RAM 6001

ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา

1

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

(3)

3. หมวดวิชาเฉพาะ

33

3.1) วิชาแกน

INM 6001 

การจัดการในอุตสาหกรรม และพฤติกรรมองค์การ

3

INM 6002 

การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6003 

การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6008 

วิธีการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6009 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

3

3.2) วิชาเอกบังคับ

INM 6011 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6012 

การบริหารโครงการโดยวิธีเชิงปริมาณ

3

INM 6013 

การจัดการความเสี่ยง

3

INM 6014 

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3

INM 6015 

การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

3

3.3) วิชาเอกเลือก (เลือกเพียง 1 วิชา) 3 หน่วยกิต

INM 6021 

การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6022 

การจัดการโครงการ

3

INM 6023 

การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

3

4. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

INM 7096  

การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์

3

5. การสอบประมวลความรู้

INM 7097          

สอบประมวลความรู้

0

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

36

** มีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 ชั่วโมง
** มีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการบัญชีบริหาร จำนวน 12 ชั่วโมง

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต

  Knowledge and Morality For Graduate studies                                           

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการ  และแนวทางในการสร้างความรู้  และศักยภาพในการคิดปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกำกับการแสดงพฤติกรรม  และใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม  ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นการวางแผนชีวิตและงาน  การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ  และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม  โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

การศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วิธีค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน  บทความ  สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ วิธีอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้า  และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  การเขียนบทคัดย่อ  วิธีการนำเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

BUS 600เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  (ไม่นับหน่วยกิต)

 Techniques for Reading English Business Texts                             

ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ   เทคนิคการอ่านตำรา   การตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร  หลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ

 

INM 6001  การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ  3 หน่วยกิต

   Industrial Management and Organizational Behavior                                       

ศึกษาถึงพฤติกรรมของปัจเจกชน  กลุ่มและทีมในองค์การ หลักการจัดการ โครงสร้างองค์การ  อำนาจและการเมืองในองค์การ ความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสื่อสาร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

 

INM 6002  การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                                        

  Industrial Financial   Management

ศึกษาการจัดการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์การเงิน การบริหารสินทรัพย์ การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน และการบริหารเงินลงทุนและงบประมาณ สำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

INM 6003  การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                          

   Industrial Marketing Management

ศึกษาปรัชญา และแนวคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด

 

INM 6008  วิธีการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต             

   Business Research Methodology for Industrial

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม  การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม

 

INM 6009  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต 

   Industrial Strategic Management

ศึกษาเครื่องมือต่างๆของผู้บริหารเพื่อการคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจากงานทางด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในองค์กร

 

INM6011  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                   

   Human Resource Management for Manufacturing

ศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม  การวางแผนกำลังคน  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  การฝึกอบรมและพัฒนา   การประเมินผลและการปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์  ภายใต้กรอบกฎหมายและมีจริยธรรม

 

INM 6012  การบริหารโครงการโดยวิธีเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต                                       

   Project Management by Quantitative Methods

ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลา และทรัพยากรต่างๆ ด้วยวิธีการเชิงปริมาณอย่างเหมาะสมกับงบประมาณรวมถึงการใช้หลักสถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์มาใช้กับการประเมินความเสี่ยงโครงการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโครงการ และจัดทำรายงานตลอดจนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารโครงการ

 

INM 6013  การจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต

   Risk Management

ศึกษาการจัดการความเสี่ยงโดยนำมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งศึกษาคลอบคลุมถึง วิธีการและเครื่องมือของการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและวิเคราะห์อุบัติเหตุ  ผลประโยชน์อันเนื่องจากความสำเร็จของโครงการการจัดการความเสี่ยง จากมุมมองทั้งทางด้านการเงินและด้านคน

 

INM 6014  การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต

   Industrial Safety and Environment Management

ศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หลักการสุขอนามัยสำหรับการทำงาน แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจหา ประเมิน และควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคและอันตรายจากการทำงาน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การประเมินผลโครงการความปลอดภัย และการศึกษามาตรฐานของ OSHA

 

INM 6015การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

  Manufacturing  Systems and  Supply  Chain  Management

ศึกษาระบบการผลิตและจัดส่งสำหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตโดยคลอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตต่างๆ  การออกแบบระบบการผลิต  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน  การผลิตแบบทันเวลา  การผลิตแบบคล่องตัว  การผลิตแบบกระชับ  การวางแผนการผลิตรวม การบริหารวัสดุ  การบริหารจัดการโซ่อุปทาน และ ระบบการผลิตอื่นๆ

 

INM 6021 การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

  Industrial Quality Management

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการระบบคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษาการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม

 

INM 6022  การจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต

   Project Management          

ศึกษาเทคนิคและวิธีเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงงาน การวางแผนโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับงบประมาณ  การจัดลำดับงาน การตรวจสอบโครงการและการจัดทำรายงาน   ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารโครงการ

 

INM 6023  การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

   Industrial Logistics  Management

เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท  หน้าที่ การทำงานของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่ง ระบบการลำเลียงสินค้า เส้นทางและตารางการเดินรถตลอดจนการกำหนดขนาดการขนส่ง และ ตารางการทำงาน

 

INM 7096  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

   Independent Study

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาหรือสำรวจปัญหาและวิจัยในประเด็นที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรม

 

INM 7097  สอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต                   

   Comprehensive Examination

การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด