โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ข
(จำนวนหน่วยกิต)

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(3)

2. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

(6)

3. หมวดวิชาเฉพาะ
   1) วิชาแกน
   2) วิชาเอกบังคับ
   3) วิชาเอกเลือก


15
15
3

4. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   1) วิชาการค้นคว้าอิสระ


3

5. การสอบประมวลความรู้

0

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

36

หมายเหตุ : หมวดวิชาเลือก ทางโครงการเป็นผู้เลือกให้นักศึกษา

 

ตารางแสดงหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

รายละเอียดวิชา

แผน ข
(จำนวนหน่วยกิต)

1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

RAM 6000 (RU 600)

ความรู้คู่คุณธรรม

(3)

RAM 6003 (RU 603)

บัณฑิตศึกษา

(3)

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 (BM 500)

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

(3)

3. หมวดวิชาเฉพาะ

33

3.1) วิชาแกน

INM 6001 (NM 601)

การจัดการในอุตสาหกรรม และพฤติกรรมองค์การ

3

INM 6002 (NM 602)

การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6003 (NM 603)

การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6008 (NM 608)

วิธีการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6009 (NM 609)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

3

3.2) วิชาเอกบังคับ

INM 6011 (NM 611)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6012 (NM 612)

การบริหารโครงการโดยวิธีเชิงปริมาณ

3

INM 6013 (NM 613)

การจัดการความเสี่ยง

3

INM 6014 (NM 614)

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3

INM 6015 (NM 615)

การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

3

3.3) วิชาเอกเลือก (เลือกเพียง 1 วิชา) 3 หน่วยกิต

INM 6021 (NM 621)

การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม

3

INM 6022 (NM 622)

การจัดการโครงการ

3

INM 6023 (NM 623)

การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

3

4. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

INM 7096 (NM 697)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์

3

5. การสอบประมวลความรู้

INM 7097 (NM 698)

สอบประมวลความรู้

0

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

36

** มีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 ชั่วโมง
** มีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการบัญชีบริหาร จำนวน 12 ชั่วโมง

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม (ไม่นับหน่วยกิต)   

(RU600) Knowledge and Morality                                           

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการ  และแนวทางในการสร้างความรู้  และศักยภาพในการคิดปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกำกับการแสดงพฤติกรรม  และใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม  ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นการวางแผนชีวิตและงาน  การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ  และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม  โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

 

RAM 6003 บัณฑิตศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต)

(RU600) Graduate Study                                                                

การศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วิธีค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน  บทความ  สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ วิธีอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้า  และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  การเขียนบทคัดย่อ  วิธีการนำเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

BUS 600เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  (ไม่นับหน่วยกิต)

(BM 500) Techniques for Reading English Business Texts                             

ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ   เทคนิคการอ่านตำรา   การตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร  หลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ

 

INM 6001  การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ  3 หน่วยกิต

(NM 601)   Industrial Management and Organizational Behavior                                       

ศึกษาถึงพฤติกรรมของปัจเจกชน  กลุ่มและทีมในองค์การ หลักการจัดการ โครงสร้างองค์การ  อำนาจและการเมืองในองค์การ ความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสื่อสาร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

 

INM 6002  การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                                        

(NM 602)   Industrial Financial   Management

ศึกษาการจัดการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์การเงิน การบริหารสินทรัพย์ การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน และการบริหารเงินลงทุนและงบประมาณ สำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

INM 6003  การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                          

(NM 603)   Industrial Marketing Management

ศึกษาปรัชญา และแนวคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด

 

INM 6008  วิธีการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต             

(NM 608)   Business Research Methodology for Industrial

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม  การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อใช้กับงานภาคอุตสาหกรรม

 

INM 6009  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต 

(NM 609)   Industrial Strategic Management

ศึกษาเครื่องมือต่างๆของผู้บริหารเพื่อการคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจากงานทางด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในองค์กร

 

INM6011  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต                   

(NM 611)   Human Resource Management for Manufacturing

ศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม  การวางแผนกำลังคน  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  การฝึกอบรมและพัฒนา   การประเมินผลและการปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์  ภายใต้กรอบกฎหมายและมีจริยธรรม

 

INM 6012  การบริหารโครงการโดยวิธีเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต                                       

(NM 612)   Project Management by Quantitative Methods

ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลา และทรัพยากรต่างๆ ด้วยวิธีการเชิงปริมาณอย่างเหมาะสมกับงบประมาณรวมถึงการใช้หลักสถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์มาใช้กับการประเมินความเสี่ยงโครงการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโครงการ และจัดทำรายงานตลอดจนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารโครงการ

 

INM 6013  การจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต

(NM 613)   Risk Management

ศึกษาการจัดการความเสี่ยงโดยนำมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งศึกษาคลอบคลุมถึง วิธีการและเครื่องมือของการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและวิเคราะห์อุบัติเหตุ  ผลประโยชน์อันเนื่องจากความสำเร็จของโครงการการจัดการความเสี่ยง จากมุมมองทั้งทางด้านการเงินและด้านคน

 

INM 6014  การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต

(NM 614)   Industrial Safety and Environment Management

ศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หลักการสุขอนามัยสำหรับการทำงาน แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจหา ประเมิน และควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคและอันตรายจากการทำงาน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การประเมินผลโครงการความปลอดภัย และการศึกษามาตรฐานของ OSHA

 

INM 6015การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

(NM 615)  Manufacturing  Systems and  Supply  Chain  Management

ศึกษาระบบการผลิตและจัดส่งสำหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตโดยคลอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตต่างๆ  การออกแบบระบบการผลิต  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน  การผลิตแบบทันเวลา  การผลิตแบบคล่องตัว  การผลิตแบบกระชับ  การวางแผนการผลิตรวม การบริหารวัสดุ  การบริหารจัดการโซ่อุปทาน และ ระบบการผลิตอื่นๆ

 

INM 6021 การจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

(NM 621)  Industrial Quality Management

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการระบบคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษาการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม

 

INM 6022  การจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต

(NM 622)   Project Management          

ศึกษาเทคนิคและวิธีเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงงาน การวางแผนโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับงบประมาณ  การจัดลำดับงาน การตรวจสอบโครงการและการจัดทำรายงาน   ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารโครงการ

 

INM 6023  การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

(NM 623)   Industrial Logistics  Management

เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาท  หน้าที่ การทำงานของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยนโยบายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่ง ระบบการลำเลียงสินค้า เส้นทางและตารางการเดินรถตลอดจนการกำหนดขนาดการขนส่ง และ ตารางการทำงาน

 

INM 7096  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

(NM 697)   Independent Study

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาหรือสำรวจปัญหาและวิจัยในประเด็นที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรม

 

INM 7097  สอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต                   

(NM 698)   Comprehensive Examination

การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด