ตารางกำหนดการลงทะเบียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียนเรียน

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 13 และวิทยาเขตบางนารุ่น 10

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 14

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 15 และวิทยาเขตบางนารุ่น 11

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 16

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 17

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 18

ตารางกำหนดการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษารุ่น 19

 

ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย วิทยาเขตบางนารุ่นที่ 11

ตารางบรรยาย วิทยาเขตบางนารุ่นที่ 11

.

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 1-2 ]

 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 5-6]

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 3-5]

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 4-5]

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 6-8]

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 9-10]

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [วิชาที่ 11]

ข่าวอัพเดท (newupdate_en)ภาคเรียนที่ 1/2564 (วิชาที่ 12 - 13)

 

 

 

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 13 และวิทยาเขตบางนารุ่น 10

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 14

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 14

.

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 1-3 ]

 

.

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 5-7]

.

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 8-10]

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 11-12]

.

ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [วิชาที่ 13]
 

 

 

 

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 15

ตารางบรรยาย หัวหมากรุ่น 15

.

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 1-2 ]

 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [วิชาที่ 5-6]

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [วิชาที่ 3-5].

.

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [วิชาที่ 4-5]

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [วิชาที่ 6-8]

ข่าวอัพเดท (newupdate_en) ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563  (วิชาที่ 9-10)

 

 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564  (วิชาที่ 11)

fileadmin/DAM/2564/NM15.11/TB/18.7.64.doc6.pdf

ข่าวอัพเดท (newupdate_en)ภาคเรียนที่ 1/2564 (วิชาที่ 12 - 13)

 

 

 

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 16

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 17

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 18

ตารางบรรยาย สำหรับนักศึกษารุ่น 19

 

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 และวิทยาเขตบางนารุ่น 9

ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 1

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 1

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 1  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

 - INM 6001[กรณีเพิ่มเติม]ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 เพิ่มเติม 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 เพิ่มเติม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013 

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ.กรรณิการ์                เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 รศ.สุวรรณี                    เดชวรชัย

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์     มังคะลี

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 อาจารย์ ดร.เปาว์           จำปาเงิน

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ         ฮันตระกูล

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

รศ.ขนบพันธ์                เอี่ยมโอภาส

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม


 

 

 

 

 

 

 ผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 12 Section 2

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 12 Section 2

 

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

  - RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

 - RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

 - RAM 6003

  - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 12 Section 2   แก้เกรดสัญลักษณ์ I 

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001/ กรณีเพิ่มเติม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 เพิ่มเติม 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013 

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015 

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ.กรรณิการ์           เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 รศ.สุวรรณี               เดชวรชัย

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 อาจารย์ ดร.นรพล    จินันท์เดช

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 อาจารย์ ดร.เปาว์       จำปาเงิน

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ    ฮันตระกูล

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 9

 ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 9

 

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

- RAM 6000 [กรณีเพิ่มเติม]

- RAM 6003 บัณฑิตศึกษา

- RAM 6003

- BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

- BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 9  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 9  แก้เกรดสัญลักษณ์ I 

 

 

หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

- INM 6001

- INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6002 

- INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003

- INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6008 

- INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6009 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023

 

 

INM 7096 การค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษา

 รศ.กรรณิการ์                เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 รศ.สุวรรณี                    เดชวรชัย

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์     มังคะลี

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 อาจารย์ ดร.เปาว์           จำปาเงิน

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ         ฮันตระกูล

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นรพล         จินันท์เดช

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

รศ.ขนบพันธ์                เอี่ยมโอภาส

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม


 

 

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 13 และวิทยาเขตบางนารุ่น 10

ผลสอบสำหรับนักศึกษาหัวหมากรุ่น 13

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 13

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 13  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 13  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6013 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6023 

 

 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

1.รองศาสตราจารย์​กรรณิการ์ เฉกเเสงรัตน์ 

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

2.รองศาสตราจารย์​สุวรรณี เดชวรชัย       

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

3.รองศาสตราจารย์​สุชาติ เหล่าปรีดา       

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

4.รองศาสตราจารย์​ ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร 

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

5.รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา        

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

6.อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี

ผลสอบข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 10

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 10

 ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 10

 

ผลสอบ

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 10  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 10  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

 - INM 6001 

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

1.รองศาสตราจารย์​ประภา วิศาลกิจ

ผลสอบ  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

2.รองศาสตราจารย์​ธีระเดช ริ้วมงคล       

ผลสอบ  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

3.อาจารย์ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์       

ผลสอบ  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

4.อาจารย์ ดร.สุกัญญา หอมหวาน 

ผลสอบ  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

5.อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี        

ผลสอบ  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสอบนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 11

สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนารุ่น 11

 ประกาศผลสอบ วิทยาเขตบางนารุ่น 11

 

ผลสอบ

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 11  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 11  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร

 - INM 6001 

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 14

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 14

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 14  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 14  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009 ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 

 

 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 1. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ เฉกแสงรัตน์

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 2. รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

  3.อาจารย์ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 4.อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี 

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

  5. อาจารย์ ดร.สุกัญญา หอมหวาน

ผลสอบ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 15

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 15

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 15  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 15  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 

 

 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 16

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 16

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 16  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 16  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6023 

 

 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษารุ่น 17

ประกาศผลสอบ หัวหมากรุ่น 17

ผลสอบ

 

หมวดวิชาบังคับ / หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 - RAM 6000 

 - BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 - BUS 6000 

 

 

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี สำหรับนักศึกษา รุ่น 16  แก้เกรดสัญลักษณ์ I

ประกาศผลสอบสัมมนาวิชาการเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 16  แก้เกรดสัญลักษณ์ I  

 

 

  หมวดวิชาแกนบังคับ

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์กร 

 - INM 6001

 - INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6002 

 - INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 

- INM 6003 

 - INM 6008 วิธีวิจัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 

 - INM 6008 

 - INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

 - INM 6009

 

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- INM 6011 

- INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีการเชิงปริมาณ 

- INM 6012 

- INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 

- INM 6013

- INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- INM 6014 

- INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทาน 

- INM 6015

หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

แก้เกรดสัญลักษณ์  I

- INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม  ข่าวอัพเดท (newupdate_en)

- INM 6023 

 

 

   - INM 7096 การค้นคว้าอิสระ 

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

       

ผลสอบ

เพิ่มเติม

 

ผลสอบ

เพิ่มเติม

        

ผลสอบ

เพิ่มเติม