รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

 

 

Master of Business Administration (Industrial Management)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หัวหมาก รุ่นที่ 20
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 
>>คลิกที่นี่<< 

คำถามที่คุณอยากรู้..


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมาก รุ่นที่ 20


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 เมษายน 2567


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


085-246-6665, 063-996-9828, 084-639-8272081-438-6964

ชื่อปริญญาบัตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

 

บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

สถานที่เรียน :

หัวหมาก รุ่นที่ 20 : อาคาร สวป. ชั้น 5

 

เรียนเฉพาะอาทิตย์ (วันเดียว) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.

ระบบการศึกษา :

แบบ Block Course System 

 

(เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป)

 

จำนวน 16 วิชา รวมทั้งสิน 40 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

คัดเลือก :

โดยการสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

 

 

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

 

 

วันสอบสัมภาษณ์

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    

 

เปิดบรรยาย

 

 

วันเสาร์ 08.00 - 21.00 น.

วันเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถสมัครเรียนทางระบบออนไลน์>>คลิกที่นี่<< 
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิกที่นี่>> หัวหมากรุ่นที่ 20                                        

 (ซึ่งเตรียมเอกสารการสมัครมายื่นในวันสัมภาษณ์)  
โดยมีค่าสมัครเรียน 800 บาท

2. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน ดังนี้

 

2.1 ใบสมัคร        

จำนวน 1 ชุด

 

2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.5 สำเนาปริญญาบัตร

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 

จำนวน 3 ฉบับ

 

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)

 

 

2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 

จำนวน 4 รูป

 

(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1.5 นิ้ว

 

* หลักฐานการสมัคร ข้อ 2.1 - 2.6 ผู้สมัคร จะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารจะต้องมีขนาดA4 ทุกฉบับ

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน :

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ที่อยู่

สำนักงานโครงการฯ  :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ :

02-310-8000 ต่อ 2292-2293
085-246-6665, 063-996-9828,
084-639-8272
081-438-6964

E - Mail :

mba_nm@remove-this.hotmail.com

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้   >>คลิกที่นี่<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
(การลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้งทุกๆ 2-3 เดือน)

โปรแกรมศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน (หรือเทียบเท่า)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


199,000 บาท


ครั้งที่
 1 
(ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหม่)


29
,000 บาท


ครั้งที่
 2


27
,500 บาท


ครั้งที่
 3


27,500 บาท


ครั้งที่
 4


27,500 บาท


ครั้งที่
 5


27,500 บาท


ครั้งที่
 6


27,500 บาท


ครั้งที่
 7


27,500 บาท


ครั้งที่
 8


5
,000 บาท

**ค่าใช้จ่ายดังกล่าว : รวมเอกสารประกอบการเรียน และการศึกษาดูงานต่างประเทศ
สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้

พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

ธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

 

 

  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)