รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12

Master of Business Administration (Industrial Management)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 
>>คลิกที่นี่<< 

คำถามที่คุณอยากรู้..


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19  กันยายน 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

085-246-6665, 063-996-9828, 084-639-8272081-438-6964

ชื่อปริญญาบัตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

 

บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

สถานที่เรียน :

บางนา

 

เรียนเฉพาะอาทิตย์ (วันเดียว) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.

ระบบการศึกษา :

แบบ Block Course System 

 

(เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป)

 

จำนวน 13 วิชา รวม 37 หน่วยกิต

 

แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

คัดเลือก :

โดยการสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

 

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปิดบรรยาย

เดือน ตุลาคม 2565

วันเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถสมัครเรียนทางระบบออนไลน์>>คลิกที่นี่<< 
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิกที่นี่

 (ซึ่งเตรียมเอกสารการสมัครมายื่นในวันสัมภาษณ์)  
โดยมีค่าสมัครเรียน 800 บาท

2. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน ดังนี้

 

2.1 ใบสมัคร        

จำนวน 1 ชุด

 

2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.5 สำเนาปริญญาบัตร

จำนวน 3 ฉบับ

 

2.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 

จำนวน 3 ฉบับ

 

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)

 

 

2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 

จำนวน 5 รูป

 

(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1.5 นิ้ว

 

* หลักฐานการสมัคร ข้อ 2.1 - 2.6 ผู้สมัคร จะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารจะต้องมีขนาดA4 ทุกฉบับ

 

 

 

 

 

 


หน่วยงาน :


โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ที่อยู่

สำนักงานโครงการฯ  :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


โทรศัพท์ :

02-310-8000 ต่อ 2292-2293
085-246-6665, 063-996-9828, 084-639-8272
081-438-6964


E - Mail :


mba_nm@hotmail.com

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้   >>คลิกที่นี่<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

(การลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้งทุกๆ 
2-3 เดือน)


โปรแกรมศึกษาดูงาน
ณ สาธารณสิงคโปร์


โปรแกรมศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเยอรมนี และ สวิตเซอร์แลนด์


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


189,000 บาท


249
,000 บาท


ครั้งที่
 1 
(ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหม่)


29
,500 บาท


29
,500 บาท


ครั้งที่
 2


29
,500 บาท


29,500 บาท


ครั้งที่
 3


25,000 บาท


37,000 บาท


ครั้งที่
 4


25,000 บาท


37,000 บาท


ครั้งที่
 5


25,000 บาท


37,000 บาท


ครั้งที่
 6


25,000 บาท


37,000 บาท


ครั้งที่
 7


25,000 บาท


37,000 บาท


ครั้งที่
 8


5
,000 บาท


5
,000 บาท


สามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดิตได้

พิเศษสำหรับลูกค้า ธ.ทหารไทย (TMB)
สามารถผ่อนชำระได้ 0 % นาน 3 เดือน (ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต)

ธนาคารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

 

 

  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)