เกี่ยวกับโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

 

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
Master of Business Administration Program in Industrial Management

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

Master of Business Administration (Industrial Management)

ชื่อย่อ

บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

M.B.A. (Industrial Management)

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ

 

4. หลักการ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 หลักการและปรัชญา

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความสลับซับซ้อน อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบอัน เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้น และการนำเอาเครื่องจักร สมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความสลับซับซ้อนของพฤติกรรมทาง บุคคลในองค์กรได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ความต้องการนักบริหารโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ การนำกลยุทธ์และเทคนิค การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อ นำมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นมากขึ้นตามลำดับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ ประสิทธิภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการพัฒนาคุณภาพและความ พร้อมในการบริหารงานที่ถูกหลักวิชาการและการนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในการ บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในระดับผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยตระหนักดี ว่าการเพิ่มความรู้ในการศึกษาในระดับมืออาชีพซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมของไทยนอกจากจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วยัง สามารถนำความรู้ไปพัฒนากิจการภาคอุตสาหกรรมของไทยและยังนำไปถ่ายทอด ส่งผ่านความรู้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีโอกาสศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมให้เพิ่ม ประสิทธิภาพมากขึ้นเสมือนดั่งการให้การฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่ บุคลากรของตน ตลอดจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ทัดเทียมกับ นานาอารยประเทศได้ 

4.2 วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้กำหนด วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับผู้บริหาร ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาห กรรม เต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติให้สมกับความเป็นมือ อาชีพต่อไป
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการโรงงานโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจถึง แนวความคิด และเทคนิคการจัดการโรงงานสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ใน ปัจจุบัน
  3. เพื่อสร้างความเป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการจัดการและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
  4. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม และ ประเทศชาติโดยรวม
  5. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554)