งานทะเบียนนักศึกษา

การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ และชื่อสกุล

e-Graduate(นักศึกษาปริญญาโท)

แบบฟอร์มการแจ้งจบการศึกษา

เว็บบัณฑิตวิทยาลัย

การขอหนังสือสำคัญแต่ละประเภท

การขอหนังสือรับรอง
นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ
โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 เช่น

 1. หนังสือรับรองการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หลังจากปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว)
 2. หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ
 3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย  อังกฤษ)
 4. หนังสือสำคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ
 5. การแจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาทราบ
 6. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 7. ใบรับรองศึกษาครบหลักสูตร
 8. ใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย  อังกฤษ)

 

เอกสารที่ต้องแนบในการขอใบรับรองแต่ละประเภท

ใบรับรองการเป็นนักศึกษาและใบรับรองเรียนครบหลักสูตร

 1. เงินค่าธรรมเนียม  100 บาท
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายสุภาพ) ไม่ควรสวมเสื้อลาย  เสื้อยืด หรือเสื้อไม่มีแขน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่ายโพลารอยด์
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 

ใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ)

 1. รูปถ่ายสวมครุยปริญญารามคำแหง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
 3. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท

 

ใบรับรองผลการศึกษา มี 2 ประเภท คือ

 1. ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)
 2. สำเร็จการศึกษา (Transcript)

  โดยให้ยื่นคำร้องพร้อม ค่าธรรมเนียม ชุดละ 100 บาท ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3

 

ข้อควรทราบในการขอใบรับรอง

 1. ชำระค่าธรรมเนียม ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย  ชั้น 3
 2. การยื่นขอใบรับรอง ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้
 3. การรับใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร และใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ) นักศึกษาจะต้องไปรับด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจาก นักศึกษาจะต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่   สำหรับใบรับรองอื่น ๆ ให้ผู้อื่นรับแทนได้
 4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษามีกำหนดการใช้ 60 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
 5. ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรและใบรับรองสำเร็จการศึกษาจะออกให้เพียงครั้งเดียวและ 1 ชุดเท่านั้น
 6. ใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript) และใบรับรองสำเร็จการศึกษาจะออกให้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรแล้ว
 7. การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ ให้ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสามารถขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ในกรณี บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 1. ชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ จำนวน 100 บาท
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 3. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารแล้วแต่กรณี ไปดำเนินการต่อที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
  1. กรณีบัตรชำรุด แสดงบัตรนักศึกษาที่ชำรุด
  2. กรณีบัตรสูญหาย ให้นำใบแจ้งความบัตรนักศึกษาหายไปแสดง
  3. กรณีเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล แสดงหลักฐานการเปลี่ยนและบัตรนักศึกษา

 

การสอบประมวลความรู้

หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ โดยต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การสอบประมวลความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชา และประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย โดยการสอบ ข้อเขียนและสอบปากเปล่า ให้ได้สัญลักษณ์ “S” นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้สองครั้ง

 1. หลักเกณฑ์ในการขอสอบประมวลความรู้
 2. สอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร
 3. คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. นักศึกษามีสิทธิสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

 

การสำเร็จการศึกษา

 1. นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อ
 2. ศึกษาครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร
 3. ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. สอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์  “S”
 5. ชำระหนี้สินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยศึกษา
 7. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่าง ๆ ข้างต้น ให้ดำเนินการแจ้งจบที่ ฝ่ายบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้
 8. รูปถ่ายสวมครุยปริญญารามคำแหงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 9. บัตรประจำตัวนักศึกษา
 10. ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  2,000 บาท
 11. วันสำเร็จการศึกษา คือวันที่ส่งผลสอบให้สัญลักษณ์ “S”  ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สอบประมวลความรู้ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

 

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานโครงการฯ และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะบริการธุรกิจ ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออก ให้ถือว่ายังคงมีสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

การลาพักการศึกษา

 1. ยื่นคำร้อง ขอลาพักการศึกษา  ก่อนลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา
 2. ห้ามนักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา
 3. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
 4. นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภายในกำหนดการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500บาท
 5. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลาพักการศึกษา และไม่ได้ชำระค่ารักษาสถานภาพเกินกว่า   2 ภาค การศึกษาปกติติดต่อกัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ถ้ามีความประสงค์จะศึกษาต่อต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา และต้องชำระค่าคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  1,500 บาท ซึ่งการลาพักการศึกษาจะนับเป็นระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องด้วย

 

การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะหมดสถานภาพเมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. สำเร็จการศึกษา
 4. ปรากฏว่าหลักฐานการแสดงคุณวุฒิ ไม่ถูกต้องตามกำหนด
 5. โอนไปศึกษาสถาบันอื่น
 6. เรียนไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง 3.00
 8. มหาวิทยาลัยกำหนดให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา