ทำไมต้อง MBA Industrial Management ?

ทำไมต้อง MBA Industrial management 

 

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเพิ่มขึ้นและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี องค์กรและบุคลากรเองก็เช่นกัน ดังนั้นตัวบุคคลจึงต้องมุ่งที่จะสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงศึกยภาพที่โดดเด่นของตนเองออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่แค่การจัดการทั่วไป เนื่องจากทางโครงการฯ ตระหนักว่านักศึกษาควรได้เรียนรู้ตั้งแต่ระบบรากฐานการผลิต ต่อยอดจนถึงการบริหารจัดการในระดับผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้เข้าใจองค์กรได้ลึกซึ้งมากกว่า ส่งผลให้สามารถติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการเห็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ และความสามารถในบริหารจัดการของทั้งภาพรวมของธุรกิจ ที่ผู้บริหารทั่วไปอาจลงไปไม่ถึง อีกทั้งยังสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เข้าใจในทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง

 

ดังนั้น MBA Industrial Management จึงไม่ใช่แค่การบริหารจัดการทั่วไป แต่เป็นการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นและขยายออกไปเป็นภาพที่กว้างสุดของธุรกิจ โดยทางโครงการฯเห็นว่าบุคคลากรที่เข้าใจทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเองและพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจอย่างมั่นใจ ดังสโลแกนของ MBA Industrial Management ที่ว่า

 

“มากกว่าการบริหารธุรกิจ เรียนรู้ตั้งแต่ฐานการผลิต สู่ผู้บริหาร”

 

นอกจากนี้โครงการฯยังมีปณิธานที่จะมอบ

3 C ให้แก่นักศึกษาของเราทุกคน คือ......

C Credential การได้รับปริญญาบัตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์ความรู้

C Confidence การได้มาซึ่งเกียรติ ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในสายอาชีพ

C Connection การได้มาซึ่ง “เพื่อน” ที่จะเป็นเหมือนประตูนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จอีกทางหนึ่งอย่างยั่งยืน