โปรแกรมศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปศึกษาและดูงานต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

  

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ: เอกสารประกอบการบรรยาย (ทุกกระบวนวิชา), การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเดินทางดูงานต่างประเทศ)
การสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 ชั่วโมง, การสัมมนาวิชาการด้านการบัญชีบริหาร จำนวน 12 ชั่วโมง, เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น (ในทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน), 
ชุดสูทโครงการฯ, เสื้อแจ๊คเก็ตโครงการฯ, เสื้อโปโลโครงการฯ, กระเป๋าเอกสารโครงการฯ